شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-111 

3. بررسی مفهوم اهل ذکر در قرآن

صفحه 43-54

طاهره عبداللهی


4. معاد جسمانی در قرآن کریم

صفحه 55-67

نفیسه مقیسه؛ سید حسن میرباقری


5. قواعد در تفسیر سورۀ عبس بر اساس تفسیر المیزان

صفحه 69-86

زهرا موحدی؛ طاهره ماهروزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2717-154X

بانک ها و نمایه نامه ها