این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 1-100 

تفسیر علمی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

صفحه 25-37

معصومه مظفری کیا؛ ، طاهره عبداللهی


جایگاه عقل نزد وهابیت در تفسیر آیات متشابه

صفحه 69-85

فاطمه زاهدی؛ سید مهدی میرزا بابایی