نویسنده = ������������ ��������
تسامح و تساهل شاخصه ایجاد تمدن اسلامی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 19-26

طاهره ماهرو زاده؛ زهرا اقبال