نویسنده = ������������ ����������
روایات خلقت زن یا حوا در بوته نقد و نظر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 27-37

صالحه شریفی