نویسنده = ������������ ���������� ����������
بررسی افزوده‌های ترجمه رضایی با محوریت سوره مائده

دوره 1، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 51-65

انسیه سادات هاشمی؛ فائزه مهدوی


شیوه‌های معادل‌یابی واژگان در ترجمه قرآن کریم بر اساس الگوی گارسس

دوره 1، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-55

سیده آمنه علوی؛ انسیه سادات هاشمی