نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
نقد و بررسی دیدگاه مفسران اهل سنت در مراد از «و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتابِ»

دوره 1، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 21-37

سید حسین شفیعی دارابی؛ عشرت بتول احمدی اطهر