نویسنده = ������������ ����������
بررسی افزوده‌های ترجمه رضایی با محوریت سوره مائده

دوره 1، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 51-65

انسیه سادات هاشمی؛ فائزه مهدوی