نویسنده = ���������������� ��������
مفهوم نص و نقش آن در تفسیر از منظر ابوزید

دوره 2، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 9-23

ورود السلامی؛ علی فتحی