نویسنده = ������������������ ����������
مؤلفه‌های شناختی سبک زندگی اقتصادی مطلوب

دوره 4، شماره 8، بهمن 1401، صفحه 51-71

معصومه رضایی؛ طاهره عبداللهی


بررسی مفهوم اهل ذکر در قرآن

دوره 2، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 47-59

طاهره عبداللهی