نویسنده = ������������ ��������
قواعد در تفسیر سورۀ عبس بر اساس تفسیر المیزان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 79-94

زهرا موحدی؛ طاهره ماهروزاده