نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی روابط معنایی حب در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 33-54

فاطمه سادات علوی