نویسنده = زهرا زارعی مدوئیه
تفسیر تطبیقی آیات قرض‌‌الحسنه

دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 9-28

زهرا سادات موسوی؛ زهرا زارعی مدوئیه


تقیه و نقش آن در حل تعارض اخبار با نظر به عملکرد شیخ طوسی در کتاب استبصار

دوره 2، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 109-127

انیس کاظمی؛ زهرا زارعی مدوئیه