نویسنده = ���������������� ��������
راهکارهای ارتقای کرامت انسانی در قرآن و روایات

دوره 3، شماره 5، شهریور 1400، صفحه 9-16

ثریا سادات موسوی؛ محمد باقریان