نویسنده = ������������ ����������
مستندات قرآنی شاخصه‌‌های تمدن اسلا‌‌‌می‌از نظر مقام معظم رهبری مد ظله العالی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 89-110

محدثه کاشفی؛ خدیجه حسین زاده باردئی