نویسنده = ���������� �������� ������������
تفسیر علمی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 51-64

معصومه مظفری کیا؛ ، طاهره عبداللهی