نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
جایگاه عقل نزد وهابیت در تفسیر آیات متشابه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 65-88

فاطمه زاهدی؛ سید مهدی میرزا بابایی