نویسنده = عزیزه فاطمه صبوحی
هیزم) وقود) جهنم در قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 61-77

عزیزه فاطمه صبوحی؛ طاهره ماهروزاده