نویسنده = ���������� ��������
ابعاد نیایش انسان در دعای هفتم صحیفه سجادیه

دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 79-91

کنیز فاطمه مظفری کیا؛ منیر کبیر