کلیدواژه‌ها = امر
بررسی دیدگاه مفسرین فریقین در معنای «خلق و امر» با تکیه‌بر آیه 54 سوره اعراف

دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 27-42

نفیسه مقیسه؛ سید محمد داعی نژاد