کلیدواژه‌ها = ظواهر قرآن
رابطه تأویل با ظاهر قرآن

دوره 2، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 91-107

سکینه نگری؛ طاهره ماهرو زاده