کلیدواژه‌ها = مدیریت اقتصادی
شاخصه‌های الگویی مدیریت اقتصادی در داستان حضرت یوسف و شعیب علیهما السلام

دوره 4، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 43-59

حوا گل زاهدی؛ خدیجه حسین زاده باردئی