کلیدواژه‌ها = ترجمه قرآن
شیوه‌های معادل‌یابی واژگان در ترجمه قرآن کریم بر اساس الگوی گارسس

دوره 1، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-55

سیده آمنه علوی؛ انسیه سادات هاشمی