درباره نشریه

دوفصلنامه تخصصی تحقیقات قرآنی و حدیثی در تاریخ 1397/11/29 به شماره ثبت 84713 مجوز انتشار از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.