اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباست.

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

طاهره ماهرو زاده

تفسیر تطبیقی استادیار

mahrozadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه

مدینه امانی

علوم قرآن استادیار

m.amani2468gmail.com

نسرین شاکر حکیم

تفسیر تطبیقی دانش پژوه

zahra599.569gmail.com

صالحه شریفی

تفسیر تطبیقی دانش پژوه

sharifisaliyahoo.com

خدیجه ضیائی

تفسیر تطبیقی دانش پژوه

kziaiiyahoo.com

طاهره عبداللهی

تفسیر تطبیقی دکتری تفسیر تطبیقی

abdolaheegmail.com

معصومه فاطمی

تفسیر تطبیقی دانش پژوه دکتری تفسیر تطبیقی

angoman.hodagmail.com

نفیسه مقیسه

تفسیر تطبیقی دانش پژوه

na.moghisegmail.com

زینب هاشمی

تفسیر تطبیقی پژوهشگر

hashemizainabgmail.ir

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مربی/ مدیر اداره امور پژوهشی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

زکیه بحرینی

مدیریت دولتی کارشناس نشریات انجمن

z.bahrein67gmail.com