شیوه‌های معادل‌یابی واژگان در ترجمه قرآن کریم بر اساس الگوی گارسس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به حساسیت متن قرآن کریم، ترجمه آن نینیز بسیار حساس است. به همین دلیل باید ترجمه-های آن به دقت ارزیابی شوند. یکی از عواملی که به بهبود نقد ترجمه‌های قرآن کمک می‌کند، بهره‌گیری از نظریه‌های جدید ترجمه و الگوهای ارزیابی مطرح شده از سوی نظریه‌پردازان این حوزه است. این مقاله، الگوی ارزیابی ترجمة کارمن گارسس را مبنای کار خود قرار داده تا بر اساس آن، به ارزیابی تطبیقی ترجمه رضایی و مکارم از قرآن کریم بپردازد. داده‌های این تحقیق، واژگان و اصطلاحات سوره مائده است. از میان 27 مؤلفه الگوی گارسس، 10 مؤلفه پرکاربرد که برخی مثبت و برخی منفی هستند، برای ارزیابی انتخاب شده است. از میان مؤلفه‌های مثبت، می‌توان از تعریف و توضیح معادل فرهنگی، بسط نحوی و معنایی و تغییر نحو در ترجمه نام برد. تکنیک‌های منفی را مؤلفه‌هایی مانند ترجمه قرضی، قبض نحوی، بسط ساده و بسط خلاقه تشکیل می‌دهند. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که ترجمه رضایی، تکنیک‌های مثبت بیشتر و تکنیک‌های منفی کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها