اهداف و چشم انداز

این نشریه با اهداف ذیل منتشر میشود:
تعمیق و تقویت پژوهش در حوزه مطالعات قرآنی؛
توسعه خلاقیت و نوآوری در اندیشه و پژوهش قرآنی؛
فراهم کردن بستر تولید علم؛
پاسخگویی به شبهات و نیازهای فکری، شناخت، تحلیل و تبیین نارساییها و کاستیها؛
ایجاد بستر لازم در جهت گسترش گفتوگوهای علمی در عرصه های علوم قرآن؛
تبیین تفسیر و روشها و گرایشهای قرآنی؛
شناخت قرآن پژوهان و مباحث نظری اسلام.