بررسی افزوده‌های ترجمه رضایی با محوریت سوره مائده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موضوع پژوهش حاضر تحلیل و بررسی افزوده­های تفسیری ترجمه آقای رضای اصفهانی با محوریت سوره مائده است. مراد از افزوده­های تفسیری، تعابیر و جملاتی است که مترجم به عنوان توضیح و تبیین متن قرآن در ترجمه بیان می­کند. در این پژوهش از الگوهای جدید ارزیابی ترجمه برای نقد ترجمه قرآن استفاده شده است. الگوی مورد استفاده در این مقاله الگوی مبدأمدار آنتوان برمن با عنوان گرایش‌های ریخت‌شکنانه ترجمه است و از میان سیزده مؤلفه این الگو مؤلفه شفاف‌سازی برای مطالعه انتخاب شده است. داده‌های این پژوهش از ترجمه سوره مائده توسط رضایی اصفهانی استخراج شده‌اند. بررسی‌های انجام­شده نشان می‌دهد که در ترجمه رضایی اصفهانی نیز همانند سایر ترجمه‌ها شفاف‌سازی‌های بسیاری صورت گرفته است. این شفاف‌سازی‌ها گاه ضروری و اجتناب‌ناپذیر هستند، اما در مواردی که امکان اجتناب از توضیح و شفاف‌سازی باشد استفاده از این مؤلفه بر اساس الگوی برمن گرایشی منفی است.

کلیدواژه‌ها