رابطه تأویل با ظاهر قرآن

نویسندگان

چکیده

با توجه به ظرفیت لغوی تأویل، تأویل می­تواند هم ارجاع به مفهوم باشد و هم ارجاع به مصداق. در یک مفهوم گسترده­تر تأویل حکمت­های نزول آیات هستند. تأویل و بطن در دیدگاه لغت­شناسانه دو مقوله جدا، اما لازمه یکدیگر هستند. از این­رو تأویل ارتباط معنایی با ظاهر دارد. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بیان رابطه تأویل و بطن می­پردازد و به این نتیجه می­رسد که تأویل و بطن و حروف مقطعه و ... همگی از بخش­های مختلف زبان رمزی خداوند هستند و این امر منافاتی با قابل­فهم­بودن قرآن ندارد؛زیرا هرگونه تأویل از قرآن باید به نوعی رابطه زبان­شناختی با الفاظ قرآن داشته باشد که با کلمات گهربار معصومان (ع) از نظر معنا و مصداق قابل تطبیق است.

کلیدواژه‌ها