مستندات قرآنی شاخصه‌‌های تمدن اسلا‌‌‌می‌از نظر مقام معظم رهبری مد ظله العالی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مجتمع آموزشی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران (نوبسنده مسئول).

2 دانش‌آموخته‌ سطح 4،‌ تفسیر تطبیقی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

چکیده

تمدن اسلامی با رشد چشم‌گیری مسیر خود را طی کرده اما برای حفظ آن شاخصه‌‌‌هایی تعیین شده تا برای توسعه‎ی بیشتر آن، اقدام درست و اساسی صورت گیرد. دراین راستا مقام معظم رهبری برای توسعه تمدن اسلا‌‌‌می ‌نظریه جدید تمدن نوین اسلامی را مطرح کرده‌اند که در آن موارد مختلف تمدن اسلا‌‌‌می‌مورد بحث و بررسی قرار گرفته که یکی از پراهمیت‌ترین ‌‌‌مسئله شناختن شاخصه و خط سیر عملکرد تمدن اسلا‌‌‌می ‌‌‌‌است. مقاله پیش‌رو سعی دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی شاخصه‌‌های تمدن اسلا‌‌‌می‌در ‌اندیشه ایشان را براساس آیات مستندسازی کند. به‌طورکلی ‌‌‌ترقی تمدن نوین اسلا‌‌‌می‌ به همت همه جامعه نیاز داشته و در سایه ‌ایمان به خدا، کار و تلاش مستمر، استقرار عدالت و اقتصاد سالم ‌به‌وجود می‌آید و آیات مختلفی نیز به این امور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها