اعجاز علمی قرآن در قانون زوجیت عام موجودات

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، ازافغانستان، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

چکیده

اعجاز در قرآن دارای وجوه مختلفی است که یکی از مهمترین آن اعجاز علمی است یعنی وجود گزاره های علمی در قرآن. به دیگر سخن، اعجاز علمی قرآن عبارت است از خبرهای غیبی در امور طبیعی که در قرون اخیر به جهت پیشرفت­ها و کشفیات علوم تجربی، مورد توجه قرآن پژوهان و دانشمندان مختلف قرار گرفتته است. اعجازعلمی دارای مصادیق مختلفی است که در جای خودش بیان شده است اما در این تحقیق تنها به اعجاز زوجیت عام موجودات در آیات مختلف با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی پرداخته شده است که در نتیجه با استقرای آیات مربوط به زوجیت و بررسی معانی مختلف آن (نر و ماده، اصناف و انواع، قرین یکدیگر بودن، فاعل و منفعل و...) در تفاسیر المیزان، نمونه، تبیان و ... و بیان مصادیق زوجیت در قرآن (گیاهان ، حیوانات ، انسانها و همه­ی موجودات) اثبات گردیده است که این اثبات، خود بخود منجر به اثبات معجزه بودن خود قرآن نیز بطور کلی می­گردد. در ادامه به بعضی از شبهاتی مانند تعارض زوجیت عام با مسأله­ی بکرزایی برخی موجودات و ناسازگاری آن با تولد حضرت عیسی علیه­السلام، نیز به­نحو مستدل پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها