جایگاه عقل نزد وهابیت در تفسیر آیات متشابه

نویسندگان

چکیده

تفسیر نابه ­جا از آیات قرآن­کریم، چالشی اساسی در حوزه علوم اسلامی به شمار می­رود؛ حضور کم­رنگ عقل در کنار نقل از یک­سو و جمودگرایی نسبت به آیات متشابه از سوی دیگر سبب گمراهی و انحرافات فکری در تفسیر آیات الهی را بیش از پیش فراهم می­ آورد و بخش زیادی از معارف و باورهای اسلامی را نامعقول معرفی می­کند. پژوهش پیش­رو با رویکرد توصیف و تحلیل داده­ها با تکیه برمنابع مکتوب، سعی دارد پیامد تفسیرهای انحرافی به­ویژه تفسیر آیات متشابه، در آثار ابن­تیمیه و برخی دیگر از عالمان وهابی را بکاود. یافته­ های آن نشان­دهنده این نکته است که وهابیت با ناکارآمد خواندن عقل و جمود به­ ظواهر آیات متشابه، به ­دام تفسیرهای تشبیه و تجسیم از خداوند گرفتار آمده­اند. ازآنجاکه مبنای فکری آنان را آیات و روایات مبین صفات الهی منهای ادراکات عقلی تشکیل می­ دهد سرانجام به ­توحید عددی در برابر توحید ذاتی خداوند که بدترین شرک به­ شمار می­رود، معتقد شده ­اند.

کلیدواژه‌ها