بررسی دیدگاه مفسرین فریقین در معنای «خلق و امر» با تکیه‌بر آیه 54 سوره اعراف

نویسندگان

چکیده

مفسرین برای توحید مراتب مختلفی را ذکر کرده‌اند همانند، توحید در خالقیت، ربوبیت، افعالی، عبودیت و ... . درآیات مرتبط با توحید، مفسرین دیدگاه‌های متفاوتی را بیان می‌کنند. این اختلافات در رابطه با آیاتی که از فعل الهی سخن می‌گویند بسیار مشهود است. یکی از آیات مورد اختلاف درزمینه توحید افعالی، آیه «... أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَ الْأَمْرُ  تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِین (اعراف: 54)‏» است. میان مفسرین در رابطه بامعنای واژه « خلق و امر» اختلاف‌نظر وجود دارد. اگرچه اکثر مفسرین مصداق خلق را مخلوقین خدای متعال می‌دانند اما در اینکه مصداق واژه امر عالم ارواح، تصرفات و فرامین الهی و یا تدبیر نظام عام جهان هستی است، اختلاف نظر دارند. نگارنده بر آن است که علاوه بر جمع میان آرای مشهور، امکان دستیابی به وجهی جدید وجود دارد. در این پژوهش در مرحله جمع‌آوری داده ها، از منابع کتابخانه‌ای استفاده و با روش اسنادی با رویکرد توصیفی- تحلیلی و در بخش‌های تفسیری از روش تفسیر موضوعی بهره برده شده است.

کلیدواژه‌ها