شاخصه‌های الگویی مدیریت اقتصادی در داستان حضرت یوسف و شعیب علیهما السلام

نویسندگان

چکیده

شاخصه‌های الگویی مدیریت اقتصادی پیامبران (علیهم السلام) از راهکارهای مهم پیش‌روی جوامع بشری در رویاروی با بحران‌‌های اجتماعی‌ـ اقتصادی است که از ابعاد گوناگون مورد بحث واقع شده است. برخی بنیان‌های نظری‌این شیوه مدیریت اقتصادی در ‌‌‌‌‌‌‌‌قرآن کریم به ویژه در داستان حضرت یوسف و حضرت شعیب (علیهماالسلام) به‌ زیبای ترسیم شده است. ‌این مقاله به روش توصیفی ـ تبیینی با مراجعه به‌‌‌آیات ‌‌‌‌‌‌‌‌قرآن کریم که مدیریت اقتصادی ‌این دو پیامبر را بازگو می‌کند، به بیان شاخصه‌های مدیریت اقتصادی در داستان ‌این دو پیامبر پرداخته است تا بر این اساس شاخصه‌های الگوی مدیریت اقتصادی بر مبنای دستورات الهی در جامعه امروزی الگوسازی شود. در نتیجه شاخصه‌های ایجابی مدیریت اقتصادی این دو پیامبر،  برنامه‌ریزی، آگاهی و تخصص، عدالت، امانت‌داری،  مبارزه‌ی علمی و عملی با فساد، اشتغال‌زایی،  و شاخصه‌های سلبی، نهی از فساد در جامعه، نهی از ‌‌‌‌کم‌فروشی‌‌‌ و نهی از راهزنی است.

کلیدواژه‌ها