هیزم) وقود) جهنم در قرآن کریم

نویسندگان

چکیده

قرآن کریم بیش از 20 بار آتش جهنم را با صفات مختلف یاد کرده­است، هر کدام از این صفات به گناه انجام شده مرتبط می باشد. یکی از عذاب هایی که خداوند نام می­برد، هیزم شدن انسان برای آتش جهنم است. در این نوشتار  به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع تفسیری و روایی و شواهد علمی ، ضمن تبیین مفهوم معاد و جهنم به ماهیت و ویژگی هیزم آتش جهنم پرداخته شده است و واژه وقود که  از جمله کلماتی است که به هیزم شدن انسان در جهنم اشاره دارد به لحاظ لغوی و اقوال مفسران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ذیل بدست آمده است: وقود در اصل به معنای برافروختن اختصاص به آتش ندارد و انواع مختلفی همچون هیزم یا جماد یا انسان را در بر می گیرد. بر اساس شواهد علمی، اصل هیزم و سوخت شدن انسان برای آتش ممکن است ، با توجه به اینکه گناه از انسان سرچشمه می گیرد، عامل  سوزانده شدن انسان میشود ، اعمال زشت انسان که در دنیا انجام داده، آتش‏گیره مى ‏شود. یعنی جهنم نیاز به آتش و سوخت جداگانه ندارد، بلکه گناهان انسان نمود پیدا میکند و او را می سوزاند.

کلیدواژه‌ها