ابعاد نیایش انسان در دعای هفتم صحیفه سجادیه

نویسندگان

چکیده

این نوشتار، بررسی ابعاد نیایش انسان به عنوان یکی از نیاز های اساسی و فطری او، با تکیه بر دعای هفتم صحیفه سجادیه، با هدف آگاهی و انس بیشتر با گنجینه معارف صحیفه سجادیه و به کارگیری شیوه نیایش در مشکلات است که امروزه مورد توجه و تأکید بسیار مقام معظم رهبری است. روش تحقیق نیز، توصیفی-تحلیلی با شیوه گردآوری کتابخانه ای انجام شد.بدینگونه که خداوند با صفات و اسماء متناسب با هدف و نوع درخواست بنده فراخوانده شده، سپس خاصیت مشکلات و حال بنده، برای بیان نهایت اضطرار او توصیف شده، و با بیان آگاهی از ورود مصائب از جانب خداوند، تنها راه گشایش نیز نزد او یافته و نهایتاً درخواست ها، در نهایت ادب و خضوع با کلمات بلیغ بیان شده است. در نتیجه وجود پیوندی عمیق بین بخش های دعا، بیانگر حقیقتی جامع از معارف والا در شیوه­ی نیایش، برای رسیدن به سعادت ابدی است.

کلیدواژه‌ها